تبلیغات
هرچی که بخوای - روز مرگم

روز مرگــم اشـک را شیــدا کنیــد

روی قلبـــم عشــــق را پیــدا کنیــد

روز مرگـــــم خــــــاک را باور کنیـــــد

روی قـلبــــم لالــه را پــــرپــــر کنیــــد

جـامـــه را خــاک و خـاکسـتـــر کنیـــد

خانــــه ام را وقــــف نیلوفـــــــر کنیــــد

پیکـــرم را غــرق در شبـنـــم کنیــــد

روز مرگـــم دوســت دعـــوت کنیــــد

دور قبــــــرم را کمـــی خلـــوت کنیــــد

بــعـــد مرگـــــم خنـــده را از ســر کنیـــد

رفـتـنــم را دوسـتـــــان بـــاور کنیــــد