تبلیغات
هرچی که بخوای - خدایا...

 

خدایا..من گرفتارسنگینی سکوتی هستم که گویاقبل ازهرفریادی لازم است

خدایا..بامن حرف بزن.بامن که شکسته ترازواژه های شکسته وبیگانه ام.

ای ترانه خاموش ...ای مسافرستاره پوش...

خدایا اگرشادی بودم دروجودتمام انسانهای غمگین جای بازمیکردم وبرغم و

غصه هایشان غلبه میکردم وآنهاراازانسانها ی...دورمیساختم که مانندخوره

روح انسان رادرانزوامیخورند.

اگرشادی بودم دردل کودکان معصوم وبی سرپرست می نشستم ومانع ورود

هرقطع امیدی بردلهای لطیف ونازکشان میشدم.

اگرشادی بودم  مادران داغدیده وحسرت بردل جای بازمیکردم واجازه نمیدادم

گاه غبارغم وگریه سراغ قلبهای پرعاطفه وصبورآنها بیاید.

اگرشادی بودم تلاش میکردم درچهره پدران زحمتکش وپینه بدست خودنمایی

کنم تاهرگاه خسته بادست خالی ازبیرون به خانه می آیند هیچگاه غم نداشتن

وخجالتی رادرخودحس کنند.

خدایا..میدانی خیلی خستم ..دستم رابگیر...

خدایامحتاجم  بتو...به نظرت...

خدایا..........................کمکم کن