تبلیغات
هرچی که بخوای - دو عـــــــــــــــــــاشق نــــاز

دو عـــــــــــــــــــاشق نــــاز


              دوعاشق ناز             

 

دنیای از مطالب عشق وعاشقی از    

 

                          

          

                          عشق یعنی یک سلام و یک درود

عشق یعنی درد و محنت در درون

عشق یعنی یک تبلور یک سرود

عشق یعنی قطره و دریا شدن

عشق یعنی یک شقایق غرق خون

عشق یعنی زاهد اما بت پرست

عشق یعنی همچو من شیدا شدن

عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

عشق یعنی بیستون کندن بدست

عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق یعنی چون محمد پا به راه

عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی با پرستو پرزدن

عشق یعنی رسم دل بر هم زدن

عشق یعنی یک تیمم یک نماز

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی مستی و دیوانگى

عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی شعله بر خرمن زدن

عشق یعنی آتشی افروخته

عشق یعنی با گلی گفتن سخن

عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی شاعری دلسوخته

عشق یعنی قطره و دریا شدن

عشق یعنی سوز نی آه شبان

عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی لحطه های ناب ناب

عشق یعنی دیده بر در دوختن

عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی انتظار و انتظار

عشق یعنی هر چه بینی عکس یار

عشق یعنی سوختن یا ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

عشق یعنی با جهان بیگانگى

 

                 

                       

                                                 

عشق

             عشق یعنی غصه و دلواپسی         

عشق یعنی بی کسی در بی کسی

عشق یعنی از بدی عاری شدن

اشک از چشم دلت جاری شدن

عشق یعنی روزو شب در جستجو

عشق یعنی با مرادت گفتگو

عشق یعنی نفس خود را هی کنی

راه دشوار جنون را طی کنی

عشق یعنی سر فدای راه دوست

عشق یعنی هر چه داری مال اوست

                         

                                     

            

عشق یعنی ساقی کوثر شدن ؛ بی پر و بی پیکر و بی سر شدن 

              عشق یعنی خدمت بی منتی ؛ عشق یعنی طاعت بی جنتی                

   گاه بر بی احترامی ، احترام ؛ بخشش و مردی به جای انتقام

  عشق را دیدی خودت را خاک کن ؛سینه ات را در حضورش چاک کن

    عشق آمد خویش را گم کن عزیز ؛ قوتت را قوت مردم کن عزیز

    عشق یعنی مشکلی آسان کنی؛دردی از درماندهای درمان کنی

  عشق یعنی خویشتن راگم کنی؛عشق یعنی خویش راگندم کنی

  عشق یعنی نان ده و از دین مپرس ؛ در مقام بخشش از آیین مپرس

     هر کسی او را خدایش جان دهد ؛ آدمی باید که او را نان دهد

     در تنور عاشقی سردی مکن ؛در مقام عشق نامردی مکن

  لاف مردی میزنی مردانه باش ؛ در مسیر عاشقی افسانه باش

    دین نداری مردمی آزاده باش ؛ هر چه بالا میروی افتاده باش

  در پناه دین ، دکانداری مکن ؛ چون به خلوت میروی کاری مکن

      عشق یعنی ظاهر باطن نما ؛ باطنی آکنده از نور خدا

   عشق یعنی عارف بی خرقه ای ؛ عشق یعنی بنده بی فرقه ای

  عشق یعنی آنچنان در نیستی ؛ تا که معشوقت نداند کیستی

       عشق یعنی ذهن زیبا آفرین ؛ آسمانی کردن روی زمین

عشق گوید مست شو گر عاقلی ؛ از شراب غیر انگوری ولی

  هر که باعشق آشناشد مست شد؛واردیک راه بی بن بست شد

    کاش در جانم شراب عشق باد ؛ خانه جانم خراب عشق باد

  هر کجا عشق آید و ساکن شود ؛ هر چه نا ممکن بود ممکن شود

  در جهان هر کار خوب و ماندنیست ؛ رد پای عشق در او دیدنیست

   شعرهای خوب دیوان جهان ؛ سر عشق است و سرود عاشقان

                           دوعاشق ناز