تبلیغات
هرچی که بخوای - چــــــــرا زنان دوست داشتنی اند؟
http://paeze.ir/wp-content/uploads/2010/03/z_girl2.jpg

چتر حمایت او را احساس میکنی زمانی که خواهر توست
هیجان و عشق او را احساس میکنی زمانی که عاشق توست
از خود گذشتگی او را احساس میکنی زمانی که همسر توست
پرستش و ایثار او را احساس میکنی زمانی که مادر توست
دعای خیر او را احساس میکنی زمانی که مادر بزرگ توست
او همیشه استقامت دارد
قلب او بسیار ظریف و شکننده است
بسیار شوخ و شیطان
بسیار فریبا
بسیار بخشنده
بسیار خوش آهنگ
او یک زن است
او یک زندگی است
به او احترام بگذار و به او عشق بورزید.

کلاً خانم ها گل اند . موافقین دیگه؟